Vid dubbel bosättning i Sverige och ett annat land ska hänsyn tas till samtliga omständigheter vid bedömningen om var du ska anses bosatt. De omständigheter som påverkar bedömningen är till exempel. var din familj är bosatt (med familj menas maka, make, registrerad partner, sambo eller barn som fortfarande bor hemma)

1397